คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 ดาวน์โหลดเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน ปม.6
ประกาศทุนวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 คู่มือรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ประกาศระเบียบว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักวิทยาพยาบาลศรีมหาสารคาม
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เวร แสกน QR-Code เพื่อลงเวลาเข้า-ออก วิทยาลัยฯ
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกเงินไปราชการ
 

 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้ายการผลิตบัณฑิต
 คำสั่งแต่งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ นอกแผน ประจำปี 2563
 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ ตามแผน ประจำปี 2563

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชาการทหาร ประจำปี 2563
ประกาศกำหนดระยะเวลาการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันพระบรมราชชนก
 ประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ประการกาศค่าบำรุงสถานศึกษา ค่าทำเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2563
 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาแสกน QR-Code เพื่อลงเวลาเข้า-ออก วิทยาลัยฯ

 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ห้องปกิบัติการ


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564