คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 ดาวน์โหลดเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน ปม.6
ประกาศทุนวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 คู่มือรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ประกาศระเบียบว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักวิทยาพยาบาลศรีมหาสารคาม
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เวร แสกน QR-Code เพื่อลงเวลาเข้า-ออก วิทยาลัยฯ
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกเงินไปราชการ
 

 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้ายการผลิตบัณฑิต
 คำสั่งแต่งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ นอกแผน ประจำปี 2563
 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ ตามแผน ประจำปี 2563