ประกวดราคาซื้อหุ่นการฟังเสียงในร่างกาย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบลงทุน)
ประกาศรายชื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)
- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสารธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แและสมรรถนะ พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย


     ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยฯได้กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 27ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มการระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้วิทยาลัยฯไม่สามารถเปิดการอบรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ และจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ได้มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวน 47 ราย
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 27