- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานช่าง

- ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2565

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ครุภัณฑ์การศึกษา)


     ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยฯได้กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 27ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มการระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้วิทยาลัยฯไม่สามารถเปิดการอบรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ และจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ได้มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวน 47 ราย
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 27