• คลิกชม...

    วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์
    (ผู้แทนรักษาการผู้อำนวยการฯ) พร้อมด้วยนางสาวอารีรัตน์ จันหาญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ แชร์ใจ ไทสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสามัคคีของหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมหาสารคาม ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
    โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

  • ดูรายละเอียด...
  • คลิปเข้าสู่ห้องสมุดออนไลน์
  • เข้าใช้ฐานข้อมมูลCINAHLComplete

   


     ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยฯได้กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 27ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มการระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้วิทยาลัยฯไม่สามารถเปิดการอบรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ และจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ได้มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมและชำระค่าลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวน 47 ราย
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 27